Song Lam Nghe An

Sông Lam Nghệ An Football Club (Vietnamese: Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An) is a professional football club, based in Nghệ An, Vietnam. They are now playing in V.League 1. The team is currently playing at Vinh Stadium.